header.jpg

Bezpieczeństwo w szkole

Utworzono: wtorek, 28, maj 2019

Drodzy Rodzice!

Jednym z najważniejszych zadań naszej szkoły jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa.

Nauczyciele nieustannie czuwają nad swoimi podopiecznymi starając się nie tylko nauczać, ale również otoczyć ich opieką i wsparciem. W szkole opracowane zostały procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych, które na bieżąco są ewaluowane i uaktualniane. Na przerwach dyżurują nauczyciele, działa monitoring. Szkoła współpracuje z Policją, GOPS, Sądem oraz innymi instytucjami, mającymi na celu troskę o  bezpieczeństwo naszych uczniów. 22 maja 2019r. odbyła się także Rada Pedagogiczna poświęcona w  całości zagadnieniu bezpieczeństwa, na której szczegółowo omówione zostały podejmowane w tym zakresie działania szkoły.

Mając na uwadze kończący się rok szkolny, pragniemy zapewnić, że w kolejnym roku 2019/2020 szkoła podejmie wiele działań, mających na celu poprawę jakości kształcenia i wychowania, zadbamy o  bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszych uczniów.

Uwzględniając wnioski z ankiet dotyczących ewaluacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego w  obecnym roku szkolnym uznaliśmy, że w zakresie działań wychowawczych kontynuować będziemy zadania z poprzednich lat. Cieszy nas fakt, że zdecydowana większość rodziców, uczniów i  nauczycieli uważa naszą szkołę za bezpieczną, a działania w niej podejmowane za skuteczne. Dotyczy to przede wszystkim działań w zakresie przestrzegania zasad szkolnych i norm społecznych. Dodatkowo pragniemy rozszerzyć naszą aktywność na działania wzmacniające i promujące zachowania pozytywne, czy propagowanie zdrowego stylu życia poprzez zachęcanie do szeroko rozumianej aktywności fizycznej. Kolejnym obszarem zaplanowanym w bieżących działaniach wychowawczych jest także pomoc drugiemu człowiekowi, otwarcie się na jego potrzeby, uwrażliwienie na inność.

Działania profilaktyczne koncentrować się będą na zapobieganiu agresji i przemocy poprzez niwelowanie wśród uczniów zachowań będących źródłem agresji, kształtowanie pozytywnych relacji między uczniami, czy wdrażanie do troski o bezpieczne otoczenie. Kolejnym priorytetem będzie także nacisk na kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i dobrych relacji z innymi ludźmi. Uważamy, że wybrane obszary i zaplanowane do ich realizacji działania są bardzo ważne w procesie wychowawczym młodego człowieka i przygotowaniu go do dorosłego, dojrzałego życia. W bieżącej pracy podejmiemy również liczne działania mające na celu aktywizowanie młodzieży, zachęcanie do  rozwijania zainteresowań. Służyć temu będą oferowane kółka pozalekcyjne, konkursy i wycieczki przedmiotowe. Uczestniczyć również będziemy w różnych projektach i akcjach ogólnopolskich „Sprzątanie Świata” „Góra Grosza”, „Szlachetna Paczka”. Swoje działania kontynuować będzie szkolny wolontariat.

Wszystkie zaplanowane przez nas działania oraz rzetelna praca dydaktyczna i wychowawcza służyć mają wszechstronnemu rozwojowi młodego człowieka, budowaniu jego tożsamości i  odpowiedzialności za siebie i innych.  Aby w pełni osiągnąć ten sukces, konieczna jest współpraca z rodzicami, dlatego też gorąco zachęcamy Państwa do zaangażowania się w życie szkoły, współtworzenia jej sukcesów i współuczestnictwa w rozwiązywaniu jej problemów. Razem mamy szansę, by nasze wspólne działania przyniosły oczekiwane efekty. A, my nauczyciele, zapewniamy, że  dołożymy wszelkich starań, by nasza szkoła była nadal bezpieczna i przyjazna naszym uczniom.

                                                                                                                                     Zespół specjalistów